کوه نامه Kohnameh
کوهنوردی و گردشگری
نوشته شده در تاريخ شنبه 23 آذر 1392برچسب:, توسط محمد عباسی |

 آبشار لاتون ۱۵ کیلومتری جنوب شهرستان آستارا، شهر لوندویل روستای کوته کومه است.

ارتفاع تقریبی آبشار لاتون ۱۰۵ متر است که به لحاظ بلندی، مرتفع ترین آبشار گیلان و ایران 

به حساب می‌آید.

فاصله از روستای کوته کومه تا آبشار حدود ۶ کیلومتر است که در مدت طی این مسافت حدود ۷۵۰

متر ارتفاع زیاد می‌شود.

این آبشار از دامنه‌های شرق کوه "آسپیناس" سرچشمه گرفته و با شیب تندی به سمت کوته کومه 

و لوندویل حرکت کرده و در آخر وارد دریای خزر می‌شود.

          حجم آب آبشار در فصول مختلف سال متفاوت است ولی در تمام فصول آب دارد. 

 
 
 
                                                          قله آسپیناس

 

Generate your flash banner free online
نوشته شده در تاريخ دو شنبه 18 آذر 1392برچسب:, توسط محمد عباسی |
نوشته شده در تاريخ جمعه 1 آذر 1392برچسب:, توسط محمد عباسی |

 

ﮐﻮه زدﮔﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﮐﻮه ﻧﻮردان، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ھﻤﭽﻮن ﺧﺴﺘﻪ ﮔﯽ وﺳﺮﮔﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺤﻘﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون درﻣﺎن ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﺼﺮف ﻗﺮص اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻤﻔﻮردﺑﺮﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از داروھﺎی ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ
ارﺗﻔﺎع زدﮔﯽ را درورزﺷﮑﺎران ﺑﺮطﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در " ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻮری" ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.دﮐﺘﺮ ﮔﺮاﻧﺖ ﻟﯿﭙﻤﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾدﮐﻪ
ﮐﻮه زدﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮ درد، ﺧﺴﺘﻪ ﮔﯽ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮫﻮع و ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ویﺳﻌﯽ در اﯾﻦ دارد ﺗﺎ راھﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ داروی ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮرم و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ورزﺷﮑﺎران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺪ ﺗﻮرم ﺑودن اﯾﻦ دارو ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﮐﺘﺮ ﻟﯿﭙﻤﻦ 86 ﻣﺮد و زن
ورزﺷﮑﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﮐﻮه زدﮔﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮایﮐﻮهﻧﻮردان اﺳﺖ.
ﮐﻮه زدﮔﯽﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮرم ﻣﻐﺰی ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻟﯿﭙﻤﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ راھﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻮه زدﮔﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ده ھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪﺑﻪارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﻔﺮﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت رﻓﺘﻨﺪ و
ھﺮ روز ﻣﯿﺰان اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در69 درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮه زدﮔﯽ
ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ھﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﻮه زدﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻨﮫﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن.ﻣﻄﺮح اﺳﺖ،
ﮐﻤﺒﻮد ھﻮا و اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
داروھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻮه زدﮔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺴﺘﺎﻣﺘﺎزون و اﺳﺘﺎزوﻻﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻮارض زﯾﺎدی دارﻧﺪ،
دﮐﺴﺘﺎﻣﺘﺎزون ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن،ھﺬﯾﺎن ﮔﻮﯾﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﺳﺘﺎزوﻻﻣﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎدﺣﺎﻟﺖ ﺗﮫﻮع،ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ وﺧﺴﺘﮕﯽﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ھﻤﺎنﮐﻮه زدﮔﯽ اﺳﺖ.
ﻟﯿﭙﻤﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.
اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ اﮔﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺻﻌﻮد ﺧﻮرده ﺷﻮد، ﻣﻮﺛﺮﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎزوﻻﻣﯿﺪ را ﺑﺎﯾﺪ از
ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚﻣﺸﮑﻼت
ﮔﻮارﺷ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.  
 
منبع : ایسنا
 
Generate your flash banner free online

.: Weblog Themes By LoxBlog :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.